Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Český tisk

Vadžrajána - tibetský buddhismus na české scéně

Velký dům, v něm prosvětlená meditační místnost. Vůně tyčinek, oltářík, svíčka... a pocit, který lze jen stěží definovat, protože vyvěrá ze všeho kolem a vkrádá se do mého těla. Jsem přesvědčena. že své okouzlení mluvením ztratím. Ale přišla jsem, abych se ptala. Přede mnou sedí Honza Komrska. vedoucí meditačního centra Karma Thegsum Čhöling, a mně nezbývá než se ptát...

Jak dlouho vedeš v Praze meditační skupinu a co je náplni vašich schůzek?
„Skupina existuje od září minulého roku. Spolu s mou ženou Helenou jsme v srpnu dostali v norském lesním centru Šerab ling od ctihodné Khandro rinpočhe požehnání pro založení meditačního centra Karma Thegsum Čhöling. Zdá se, že v Praze jsou velice příhodné podmínky pro vznik silné meditační a studijní skupiny. Je zde spousta lidí, kteří mají intelektuální sklony i schopnosti a kritický, nedogmatický přístup. Je tedy přirozené otevřít zde kromě pravidelných meditačních setkání také možnost k hlubšímu studiu. Vzhledem k momentální situaci v Čechách, kdy publikace z oblasti buddhismu jsou překládány převážně lidmi, kteří se s Buddhovým učením plně neztotožňují či dharmu nepraktikují, je to jakási služba první pomoci. Zveme také několikrát do roka do Čech lamy a mistry tibetského buddhismu, ať už to jsou Tibeťané nebo lidé ze Západu. Máme dobrý kontakt také s buddhistickými centry v jiných zemích, v Polsku, Německu, Skandinávii, Itálii a Francii. Tam všude je aktivita dharmy daleko silnější než u nás.“

Vím o tobě, že jsi se po mnoho let věnoval zenové praxi. Proč jsi zen opustil a ponořil se do tibetskému buddhismu?
„Dodnes pociťuji zenového mistra Seung Sahna jako svého mistra. Přechod od zenu k tibetskému buddhismu nebyl přechodem do cizí oblasti, byla tu stále kontinuita. Koneckonců i v zenu si člověk může za nějaký ten rok vybudovat pěkné ¸zenové‘ předsudky a koncepty, a ty jsem si právě díky ¸tibetskému‘ pohledu na věc mohl lépe uvědomit. K přechodu mne inspiroval pohled na fotografii J.S. 16. karmapy, hlavy linie Karma Kamcchang, ale pobídkou byl také nedostatek pravidelného kontaktu s kvalifikovanými mistry a učiteli, který pokládám v našich podmínkách za nezbytný. J.S. dalajlama přímo říká, že je lepší se dharmou nezabývat, než ji komolit. Je-li meditační skupina ponechána dlouhodobě sama sobě napospas, znamená to většinou přinejmenším stagnaci. Přijetí cesty vadžrajány či zenu je záležitostí naturelu adepta, je to o odlišnosti energií a přístupů. V zenu je zdůrazňována jednota, prázdno, nic... A hlavní metodou, řečeno velmi zjednodušenë, je rozbíjení jakýchkoliv konceptů. Tak se člověk vrací k počátku, k nule, prvotnímu bodu, před myšlení. Vadžrajána zdůrazňuje spíš aspekt dynamiky energie, bohatství života, a je tedy přirozenou cestou pro kreativní a aktivní typy. S emocemi a myšlenkami jakéhokoliv druhu se zde pracuje jako se surovinou, potenciálem. Koncepty se zde nemusejí nutně rozbíjet jako v zenu, ale posouvají se do jiné roviny, která umožňuje konfrontaci s naším běžným, zažitým vnímáním. Tibetský buddhismus je mezi ostatními proudy zvláštní tím, že v sobě dokáže sloučit neuvěřitelné věci. Například obrovská pestrost a vitalita se tu pojí s čirou prostotou, a formální důkladnost a přesnost se značnou flexibilitou a otevřeností.“

Začátečník, který se rozhodne přijmout dharmu do svého života, přijímá jako první „buddhistické útočišté“. Co to znamená?
„Nyní jsme shodou okolností dostali po internetu výklad J.S. 17. karmapy o útočišti. Říká se zde, že žádné vnější, formální útočiště neexistuje, můžeme o něm mluvit pouze v souvislosti s životním postojem člověka. Útočiště člověk přijal tehdy, když ze svého soucítění nevylučuje žádnou živou bytost, když bere s veškerou úctou a oddaností dharmu jako podstatnou součást svého života a když směřuje k tomu, aby mohl naplňovat Buddhovo učení v každém okamžiku svého života. Útočiště jsme tedy přijali tehdy, když jsme si jisti, že dharma, cesta, kterou jsme zvolili, má absolutní smysl a není pouze jednou mezi mnoha jinými alternativami.“

Setkala jsem se s názorem a zkušeností, že někteří mistři, kteří do Čech přijíždějí, poskytují „útočiště“ na požádání a takřka na ulici. Nesnižuje se tím hodnota tohoto aktu?
„To nechci posuzovat. Ale zdá se, že kupříkladu ctihodná Khandro Rinpočhe, která je ztělesněním ryzí Dharmy, nesdílí tento liberální pohled. Pokaždé, když uděluje útočiště - i v případě velké skupiny - se ptá a zjišťuje, zda je každý jednotlivý člověk připraven,a má-li přijetí útočiště v tuto chvíli pro něj skutečně smysl. Ještě jsem nezažil, že by někoho odmítla, ale díky tomuto testování nastává moment, kdy si lidé uvědomují o co jde, že to není okamžik jako každý jiný.“

Útočiště se v životě přijímá jednou, nebo vícekrát?
„Útočištěm člověk získává ochranu a symbolicky otevírá předpoklad k budoucímu osvobození sebe i všech ostatních bytostí. Přijímáme jej až do okamžiku plného probuzení. Všechny meditace k němu vždy znovu odkazují, je připomínáno na začátku všech rituálů, veškeré praxe. V podstatě je však věcí vnitřního rozhodnutí, které obvykle neztrácí svou platnost.“

Co může nám, Čechům, nebo vůbec lidem se západním způsobem myšlení, buddhismus dát? Můžeme jej vůbec skrze naší kulturu a potažmo i náš historický vývoj pochopit?
„Buddhismus není způsobem myšlení nebo kulturou, a tudíž jeho pochopení není ničím takovým podmíněno. Je to učení o podstatě mysli, a tato mysl je společná všem bytostem. Přístup k dharmě je tedy spíše věcí osobní zralosti každého člověka.“

Někdy se hovoří o tom, že buddhismus, který byl přinesen do Ameriky a do Evropy, je přizpůsoben západnímu myšlení. Co to znamená?
„Děje se tak, ale závisí to vždy na osobním přístupu mistra. V tibetské tradici měl každý rinpočhe svou vlastní školu či linii a vlastní způsob výuky, a dodnes tomu tak je. Přes veškerou preciznost v předávání dharmy tu existuje značná pluralita. Podmínkou je však vždy přímý přenos a odkaz od autorizovaného mistra, realizované bytosti. Většina lamů, kteří odešli na Západ, přišla brzy na to, že je třeba se na chápání a způsob myšlení lidí na Západě naladit. To první otevření nastalo zřejmě tehdy když Trungpa Rinpočhe přijel v 60. letech do Spojených států. Žil tu s hipíkama, kouřil s nimi marjánku atd. A přitom to byl opravdu velký bódhisattva, nesobecká bytost s velkým srdcem, která měla skutečně co dát. Oni to také tak vnímali a přijímali. Tradiční tibetské způsoby by zřejmé zůstaly spoustě lidí na Západě cizí a ztížily by předávání Dharmy.“

Padlo zde slovo „marjánka“. Jak se obecné staví buddhismus ke konzumaci drog?
„To byl typický příklad přístupu, ne konkrétní metody. Tibetští mistři se vyjadřuji k tomuto problému vcelku jednoznačně. Nepotřebujeme drogy v jakékoliv podobě, vedou k úniku a přinášejí mnohá úskalí. Jedním z nich je to, že člověk nedokáže prožitek, získaný prostřednictvím drogy, úplně integrovat do svého života, a jeho vědomí tak ztrácí konzistenci. Ztráta konzistence znamená rozklad ega a tím také možnosti s něčím vůbec pracovat, něco transcendovat. Cesta buddhismu je jiná. Nejde zde o prožitky, ale o absolutní svobodu, která není rozptýlením, poskakováním po různých sférách existence, ale soustředěním a bdělou přítomností, nedopuštěním jakéhokoliv jinde. Argumenty pro užívání drog jsou stále sofistikovanější a duchovnější, ale na jejich dně můžeme vnímat rozklad a neochotu ke skutečné účasti. Podle mistrů vadžrajány je dokonce i tabák vstupenkou do nejnižších, paranoidních sfér bytí.“

Do jaké míry je důležité přesné dodržování rituálů a možnost mistrova osobitého přístupu?
„Dharma má spoustu úrovní a obrovskou hloubku. Mohu zůstat na povrchu a být ¸víkendovým buddhistou‘, a nebo jít dál a pochopit, že to není pouze záležitostí Tibetu, nebo jakéhokoliv rituálu, ale že je to ryze bytostná a čistě vnitřní věc. Když se oprostíme od předsudků ohledně formy, tak nastane okamžik propojení se vším a se všemi. Přestávají platit jakékoliv bariéry. V základní invokaci linie guruů se říká: Prosím, inspirujte mne, abych se osvobodil od formálního meditování. To ale pochopitelné neznamená, že si máme meditaci jakkoliv přizpůsobovat vlastním sklonům a vkusu.“

Co je Phowa?
„Phowa je jednou z šesti jóg Náropových, které patří k tajné části nauk. Ne proto, že by se tam děly věci, jež by lidé neměli vědět, ale je dobré, když si tento ¸okamžik‘ zachová svěžest a zůstane tajemstvím do poslední chvíle. Obecně se dá říci, že to je nauka o transformaci vědomí, která souvisí s uměním vystoupit z vlastního těla v té správné chvíli do té správné oblasti, což se může hodit každému z nás především v okamžiku smrti.“

Četla jsem, že v současné době probíhá jakýsi „spor o karmapu“. Existují karmapové dva. Vysvětli mi prosím, kdo to karmapa je a jaké k tomuto jevu zaujímáš stanovisko?
„Karmapa je podle tradičního podání tím, kdo přichází ve stopách Buddhových, aby demonstroval možnost plné realizace jeho učení. Máme štěstí, že žijeme v době, kdy aspekt stavu nejvyššího osvícení může najít svou lidskou podobu, a nynější karmapa je ryzím ztělesněním tohoto nejvyššího buddhovství. Projevuje se to tak, že spousta lidí, kteří se s ním setkají nebo ho spatří, byť jen na fotografii, dokáží skrze něj pocítit hluboké stavy radosti, spontánnosti a soucítění, jinými slovy, probudit v sobě základní možnosti každé lidské bytosti. Současný l7. karmapa Orgjän Thinlä, 17. v řadě inkarnací, byl nalezen podle predikčního dopisu 16. karmapy a na základě vizí J.S. dalajlamy, a intronizován v tibetském Cchurphu. Fakt, že je tu někdo další, kdo aspiruje na titul karmapy, bych nerad komentoval bez uvedení širších souvislostí, jinak je to jen matoucí informace a záminka ke sporům. Každý člověk je ve své podstatě buddhou, takže ideální by bylo, kdyby lidé dokázali karmapu - tento nejvyšší princip - vidět v každém, koho potkávají. Obecně se má však za to, a na tom se obě strany shodují, že na trůnu karmapy nemohou sedět dva. Tu situaci není třeba nějak řešit, protože život sám ukáže, a pravý karmapa se jistě projeví. Častá odpověď mistrů na takovou otázku zní: Nerozptyluj se zbytečně a hleď si své praxe. Pak všechny problémy zmizí a pravý karmapa se objeví.“

Blíží se 40. výročí okupace Tibetu, připravujete nějaký rituál, nebo nějakou akci, která by Tibet podpořila?
„Naštěstí je tu několik skupin a organizací, které se podporou Tibetu zabývají. Některé se angažují čistě v politické rovině, jiné pomáhají v humanitární oblasti. My bychom rádi vytvořili základy pro podporu jednotlivých klášterů či mnichů, kteří potřebují v Indii nebo v Tibetu pomoc. Bylo již založeno Občanské sdružení ¸Stoosm‘, které se nyní bude zabývat sbíráním prostředků. Na březen je plánována celá řada akcí. Stoosmička nyní organizuje rituál vysypávání pískové mandaly v novém komunikačním středisku ve Školské ulici na Praze 1. Přijedou tři tibetští mniši, kteří budou po pět dní vytvářet z barevných písků mandalu - zřejmě aspektu Zelené táry, ochránkyně Tibetu. Jako každá meditace, má i rituál mandaly dvě fáze: fázi utváření a fázi rozpouštění. Znamená to, že mandala bude po svém dokončení odsvěcena a zničena. Tvoření mandaly bude doprovázeno proslulými rituálními zpěvy tradice Gjüto, při kterých každý mnich používá souzvuku tří simultánních hlasů. Dny na podporu Tibetu potrvají od prvního do jedenáctého března a jejich program je tentokrát bohatý.“

Za rozhovor děkuje Pavlína Brzáková

Tento článek je převzat z časopisu Dotek, 3/1999[  01.03.1999    zdroj: Dotek   autor: Pavlína Brzáková  ]