Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Dokumenty

Sedmnáctibodová smlouva o tzv. mírovém osvobození Tibetu

Smlouva mezi ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky a místní tibetskou vládou o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu, Peking, 23. květen 1951

Zplnomocnění delegáti tibetské místní vlády a zplnomocnění zástupci ústřední vlády Čínské lidové republiky uzavřeli po jednáních, která probíhala v druhé polovině dubna 1951, smlouvou o opatřeních k mírovému osvobozeni Tibetu. Smlouva obsahuje těchto 17 bodů :

 1. Tibetský lid se sjednotí a vyžene imperialistické agresivní síly z Tibetu. Tibetský lid se vrátí do velké rodiny vlasti Čínské lidové republiky.
 2. Místní tibetská vláda bude aktivně pomáhat lidové osvobozenecké armádě v postupu do Tibetu a v upevňování národní obrany.
 3. V souladu s národnostní politikou, vyloženou ve Všeobecném programu Čínského lidového politického poradního shromáždění, má tibetský lid právo na zřízení národnostní oblastní autonomie pod vedením ústřední lidové vlády.
 4. Ústřední úřady nebudou měnit současný politický systém v Tibetu. Ústřední úřady také nebudou měnit současný status, funkce a pravomoci dalajlamovy. Úřední osoby různých stupňů zůstanou na svých místech.
 5. Nynější status, funkce a pravomoci pančhenlamovy zůstanou zachovány.
 6. Dosavadním statutem, funkcemi a pravomocemi dalajlamovými a pančhenlamovými jsou míněny status, funkce a pravomoci 13. dalajlamy a 9. pančenlamy z doby, kdy byli ve vzájemných přátelských a družných vztazích.
 7. Bude se provádět politika svobody náboženského vyznání, jak je vyložena ve Všeobecném programu Čínského lidového politického poradního shromáždění. Náboženské vyznání, zvyky a obyčeje tibetského lidu budou respektovány a lamaistické kláštery chráněny. Ústřední úřady nebudou zasahovat do klášterních příjmů.
 8. Tibetské jednotky budou postupně včleňovány do lidové osvobozenecké armády a stanou se součástí ozbrojených sil národní obrany Čínské lidové republiky.
 9. Tibetský jazyk, písemnictví a školství budou postupně rozvíjeny v souladu s podmínkami existujícími v Tibetu.
 10. Tibetské zemědělství, dobytkářství, výroba a obchod se budou postupně rozvíjet a životní úroveň se bude postupně zvyšovat v souladu s podmínkami existujícími v Tibetu.
 11. V otázkách týkajících se reforem v Tibetu ústřední úřady nepoužijí nátlaku. Místní tibetská vláda bude provádět reformy dobrovolně a vznese-li požadavek reforem lid, bude se tato otázka řešit na poradách s vedoucími tibetskými činiteli.
 12. Pokud jde o dřívější proimperialistické a prokuomintangské úředníky, kteří své styky s imperialisty a s kuomintangci rázně přeruší a nebudou se stavět na odpor ani nebudou provádět sabotáž, mohou zůstat ve svých úřadech bez ohledu na svou minulost.
 13. Lidová osvobozenecká armáda bude při vstupu do Tibetu dodržovat všechny zásady uvedené shora. Při obchodování bude jednat čestně a nevezme nikomu svévolně ani to nejmenší.
 14. Zahraniční věci Tibetu soustředí ve svých rukou ústřední lidová vláda. Vůči sousedním zemím bude provádět politiku mírového soužití, bude s nimi navazovat a rozvíjet čestné obchodní vztahy na základě rovnosti, vzájemných výhod a vzájemného respektování územní celistvosti a svrchovanosti.
 15. Aby bylo zajištěno uskutečňování této smlouvy, ústřední lidová vláda zřídí v Tibetu vojenský a administrativní výbor a velení tibetského vojenského okruhu. Kromě personálu vyslaného ústřední lidovou vládou bude v nich pracovat co nejvíce Tibeťanů. Mezi zaměstnance, kteří se budou podílet na práci vojenského a administrativního výbor, mohou být zařazeny vlasteneci z tibetské místní vlády, z různých okresů a z různých předních klášterů. Jejich seznam bude sestaven na poradách zástupců určených ústřední lidovou vládou s příslušnými složkami a bude předložen ústřední lidové vládě ke schválení.
 16. Náklady spojené s vydržováním vojenského a administrativního výboru, velení vojenského okruhu a jednotek lidové osvobozenecké armády v Tibetu bude hradit ústřední lidová vláda. Místní tibetská vláda bude nápomocna lidové osvobozenecké armádě při nákupu a dopravě potravin, píce a jiných denních potřeb.
 17. Tato smlouva vstupuje v platnost ihned, jakmile k ní budou připojeny podpisy a pečeti.

Podepsáno a zpečetěno těmito zplnomocněnými delegáty ústřední lidové vlády :
Li Wej-chan - vedoucí delegace,
Čang Čching-wu
Čang Kuo-chua
Sun Č'-jün

Podepsáno a zpečetěno těmito zplnomocněnými delegáty místní tibetské vlády :
Kalön Ngawu Ngawang Džigme - vedoucí delegace,
Dzazag Kheme Sönam Wangdü
Khjendung Thubtän Tänthar
Khenčung Thubtän Lekmün
Rimši Samposä Tändzin Thündub

Peking, 23. květen 1951 .[  12.02.2000    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)    ]