Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Dokumenty

Vyhlášení tibetské nezávislosti v roce 1913

Prohlášení vydané Jeho Svatostí třináctým dalajlamou osmého dne prvního měsíce roku vody a vola (1913).

Já, dalajlama, nejvyšší nositel buddhistického učení, jemuž byl tento titul udělen vznešeným Buddhou z proslulé Indie, k vám takto promlouvám:

Hovořím ke všem vrstvám tibetského lidu. Vznešený Buddha z proslulé Indie předpověděl, že vtělení Avalókitéšvary se postarají o dobrodiní Tibetu od dávných náboženských králů až do dnešního dne jako vládci Tibetu.

V době mongolských vládců Čingischána a Altanchána, čínské dynastie Ming a mandžuské dynastie Čching, Tibet a Čína spolupracovaly tak jako spolupracují laický patron a jeho duchovní. Před několika lety se čínské úřady ze S'čchuanu a Jün-nanu snažily kolonizovat naše území. Do středního Tibetu byly přivedeny početné vojenské jednotky pod záminkou zajištění obchodu a kontroly tržišť. Proto jsem se svými ministry opustil Lhasu a vydal se směrem k indicko - tibetské hranici. Měl jsem v úmyslu připomenout v telegramu mandžuskému vládci, že současné vztahy mezi Tibetem a Čínou jsou vztahy patrona k duchovnímu a nejsou tedy založeny na podřízenosti jednoho druhému. Nezbývalo mi než překročit hranici, protože čínské oddíly mě sledovaly a chtěly dopadnout živého nebo mrtvého.

Po svém příjezdu do Indie jsem odeslal několik telegramů císaři, jeho odpověď však byla zpožděna zkorumpovanými úředníky v Pekingu. Mezitím se mandžuské panství zhroutilo. Tibeťané si dodali odvahy a snažili se vypudit Číňany ze středního Tibetu. Já sám jsem se vrátil do své posvátné země a nyní se snažím vyhnat zbytky čínských oddílů z Khamu ve východním Tibetu. Tak se čínský úmysl kolonizovat Tibet rozplynul jako duha na obloze. Získali jsme znovu štěstí a mír. Nařizuji všem vám následující povinnosti, které musí být plněny beze zbytku:

  1. Mír a štěstí v tomto světě lze uchovat jen zachováváním buddhismu. Je proto podstatné zachovat v Tibetu všechna buddhistická centra jako jsou chrámy Džokhang a Ramočhe ve Lhase, Samjä a Tradug v jižním Tibetu, tři velké kláštery [Gandän, Sera, Däpung] atd.
  2. Všechny buddhistické školy v Tibetu budiž zachovány ve své různé a čisté podobě. Nechť je buddhismus poznáván skrze výklad, studium a meditaci. Pouze s několika výjimkami není správcům klášterů dovoleno obchodovat, půjčovat peníze, vlastnit dobytek nebo podrobovat si jiné bytosti.
  3. Tibetští vládní jak civilní tak i vojenští úředníci, kteří vybírají daně nebo jakkoli jednají s lidmi, nechť vykonávají své povinnosti spravedlivě a čestně ve prospěch vlády, aniž by porušili zájmy lidí. Někteří vládní úředníci v Ngari v západním Tibetu a v Khamu ve východním Tibetu nutili nakupovat běžné zboží za vysoké ceny. Domy, majetek a pozemky byly konfiskovány pod záminkou nepatrných porušení zákona. Navíc byla jako trest vykonávána amputace údů občanů. Takovéto kruté tresty jsou teď přísně zakázány.
  4. Tibet je zemí s velkým přírodním bohatstvím; není však v rozvoji vědy na takové výši jako ostatní země. Jsme malý, duchovně založený, nezávislý národ. Máme-li se udržet v ostatním světě, musíme svou zemi hájit. Máme-li si zachránit a uchovat nezávislost své země, musí každý z nás řádně pracovat a musíme svou zemi hájit. Naši občané sídlící poblíž hranic nechť jsou bdělí a trvale informují zvláštními posly vládu o jakémkoli podezřelém dění. Naši lidé nemají však zapotřebí vyvolávat rozepře mezi dvěma státy jako důsledek drobných incidentů.
  5. Tibetská země, byť málo zalidněná, je značně rozlehlá. Někteří místní hodnostáři a statkáři žárlivě brání jiným lidem obdělávat půdu ležící ladem, přestože se sami k obdělávání nemají. Lidé kteří takto smýšlejí jsou nepřáteli státu a pokroku. Od nynějška bude platit, že nikomu není dovoleno bránit jinému v obdělávání půdy ležící ladem. Pozemková daň se bude vybírat až po třech letech; po této lhůtě bude rolník platit daně vládě a správci půdy každým rokem v závislosti na svém výnosu. Půda bude patřit tomu, kdo na ní pracuje.

Svým povinnostem vůči vládě a lidu dostojíte, jestliže vykonáte vše, o čem zde mluvím. Toto prohlášení bude zasláno a vyvěšeno v každé tibetské oblasti, jeden exemplář bude uchováván v úřadech v každé oblasti.

Z paláce Potala
dalajlama
(dalajlamova pečeť)[  10.02.2000    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)    ]