Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Dokumenty

Anglo-tibetská deklarace ze 3. července 1914

My, zplnomocnění zástupci Velké Británie a Tibetu, tímto zaznamenáváme následující deklaraci a oznamujeme přijatou dohodu jako závazně podepsanou vládami Velké Británie a Tibetu. Sjednotili jsme se na tom, že pokud vláda Číny odmítá podepsat tutu smluvu, bude zbavena všech závazků a užívání všech výhod z ní vyplývajících.

Jako doklad jsme podepsali a zpečetili tuto deklaraci se dvěmi kopiemi v angličtině a dvěmi kopiemi v tibetštině.

Podepsáno v Simle 3. července 1914, podle tibetského kalendáře 10. dne 4. měsíce roku dřeva a tygra.

A. Henry McMahon,
britský zplnomocněnec
(pečeť britského zplnomocněnce)
(pečeť dalajlamy)
(podpis Lönčhen Šädä)
(pečeť Lönčhen Šädä)
(pečeť kláštera Däpung)
(pečet kláštera Sera)
(pečet kláštera Gandän)
(pečet Národního shromáždění).

Dohoda mezi Velkou Britanií, Čínou a Tibetem, Simla 1914

(Připojena k Anglo-tibetské deklaraci ze dne 3. července 1914)

Jeho Veličenstvo král Spojeného království Velké Británie a Irska a Britských dominií v zámoří a císař indický, Jeho excelence prezident Republiky čínské, a Jeho Svatost dalajlama tibetský, jsouce vedeni upřímnou snahou urovnat vzájemnou dohodou různé otázky týkající se několika států na asijském kontinentu a upravit vztahy jejich vlád se rozhodli uzavřít o tom dohodu a jmenovali za tímto účelem každý svého zmocněnce, tj.:

Jeho Veličenstvo král Spojeného království Velké Británie a Irska a Britských dominií v zámoří a císař indický, sira Arthura Henry McMahona, rytíře Velkého kříže řádu královny Viktorie, rytíře - velitele Nejvyššího řádu Indického císařství, rytíře Nejvznešenějšího řádu hvězdy Indie, sekretáře vlády indické, zahraničního a politického oddělění;

Jeho excelence prezident Čínské republiky pana Jüan S\'-kchaj, důstojníka Řádu Čhao;

Jeho Svatost dalajlama tibetský Lönčhen Gandän Šädä Paldžor Dordžeho.

Zmocněnci si navzájem předožili své plné moci, shledali je správnými a uzavřeli tuto dohodu o jedenácti bodech :

Článek 1.
Dohody uvedené v soupisu před nynější Dohodou, zůstávají pro všechny smluvní strany závazné s výjimkou těch, které byly pouze modifikovány a jsou v nesouladu nebo dokonce v rozporu s některými ustanovením této Dohody.

Článek 2.
Vláda Velké Británie a vláda čínská, uznávajíce že Tibet je pod čínským vlivem a uznávajíce také autonomii Vnějšího Tibetu, se zavazují, že budou respektovat územní nedotknutelnost země a zřeknou se vměšování do správy věcí Vnějšího Tibetu (včetně volby a ustanovení dalajlamy); tato správa napříště zůstane v rukou tibetské vlády ve Lhase.

Čínská vláda se zavazuje, že nepřemění Tibet v čínskou provincii. Vláda Velké Británie se zavazuje, že nebude anektovat Tibet nebo některou jeho část.

Článek 3.
Čínská vláda, uznávaje zvláštní zájem Velké Británie daný zeměpisnou polohou Tibetu, existencí samostatné tibetské vlády a snahou o udržení míru a pořádku v sousedství hranic Indie a přilehlých států, se zavazuje, že s výjimkou úpravy v Článku 4 této Dohody nevyšle vojenské jednotky do Vnějšího Tibetu, nerozmístí zde civilní nebo vojenské hodnostáře a nezřídí v zemi čínské kolonie. Pokud by takové jednotky nebo úředníci zůstali ve Vnějším Tibetu v den podpisu této Konvence, budou staženi nejpozději do tří měsíců.

Vláda Velké Británie se zavazuje, že v Tibetu nerozmístí vojenské nebo civilní úředníky (s výjimkou ustanovení Konvence ze dne 7. září 1904, uzavřené mezi Velkou Británií a Tibetem), ani vojenské jednotky (s výjimkou doprovodu zplnomocněného úředníka), ani nebude zřizovat v zemi kolonie.

Článek 4.
Předchozí článek nevylučuje pokračování dohody, podle níž byl v minulosti ve Lhase vysoký čínský úředník s odpovídající eskortou, ustanovuje však, že uvedená eskorta nemá přesahovat počet 300 mužů.

Článek 5.
Čínská a tibetská vláda se zavazují, že nevstoupí v jednání a neuzavřou dohodu ohledně Tibetu ani spolu navzájem, ani s některou jinou mocností kromě jednání a dohody mezi Velkou Británií a Tibetem, která jsou předmětem Konvence ze dne 7. září 1904, uzavřené vládou britskou a tibetskou, a Konvencí ze dne 27. dubna 1906 mezi Velkou Británií a Čínou.

Článek 6.
Článek III. Konvence z 27. dubna 1906, uzavřené mezi Velkou Británií a Čínou, se tímto ruší, rozumí se, že pojem „cizí mocnost“ z článku IX(d) Konvence ze 7. září 1904 mezi Velkou Británií a Tibetem nezahrnuje Čínu.

Stejné výhody budou poskytovány obchodu britskému a obchodu čínskému jako národům s nejvyšší preferencí.

Článek 7.a/
Tímto se ruší Tibetská pravidla o úpravě obchodu z let 1893 a 1908.

Článek 7.b/
Tibetská vláda se zavazuje, že dojedná s vládou britskou nová obchodní pravidla pro Vnější Tibet a tím neprodleně realizuje články II., IV. a V. Konvence ze dne 7. září 1904, uzavřené mezi Velkou Británií a Tibetem, a to za předpokladu, že tato pravidla nebudou žádným způsobem měňit současnou Dohodu bez souhlasu čínské vlády.

Článek 8.
Britský zplnomocněnec sídlící v Gjance může navštěvovat Lhasu se svou eskortou, kdykoli bude nutno projednat s tibetskou vládou záležitosti související s Konvencí ze dne 7. září 1904, uzavřenou mezi Velkou Británií a Tibetem, nebude-li možno záležitost vyřešit v Gjance korespondencí nebo jiným způsobem.

Článek 9.
Pro účely této Dohody budou vnější hranice Tibetu na přiložené mapě zakresleny červeně, hranice vnější, tj. mezi Vnějším a Vnitřním Tibetem, budou zakresleny modře. Nic z této Dohody nelze vykládat jako omezení stávajících práv tibetské vlády ve Vnitřním Tibetu, jež zahrnují oprávnění k volbě a ustanovení představených v klášterech a poskytují plnou kontrolu ve všech věcech, které se týkají náboženských institucí.

Článek 10.
Anglický, čínský a tibetský text této Dohody byly podrobeny pečlivému zkoumání a shledány shodnými; v případě rozdílu ve významu mezi nimi bude považován za autoritativní text anglický.

Článek 11.
Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu.

Na znamení souhlasu podepsali a zpečetili příslušní zplnomocněnci tuto Dohodu, tři exempláře v jazyce anglickém, tři v jazyce čínském a tři v jazyce tibetském.

Dáno v Simle 3. dne měsíce července, roku 1914, což odpovídá 3. dni 7. měsíce 3. roku Čínské republiky a 10. dni 5. měsíce roku dřeva a tygra podle tibetského kalendáře.

Iniciály Lönčhen Šädä
pečeť Lönčhen Šädä

Iniciály A.H.M.
pečeť britského zplnomocněnce

Soupis

  1. Konvence mezi Velkou Británií a Čínou o Sikkimu a Tibetu, podepsaná v Kalkatě dne 17. března 1890.
  2. Konvence mezi Velkou Británií a Tibetem, podepsaná ve Lhase dne 7. září 1904 .
  3. Konvence mezi Velkou Británií a Čínou o Tibetu, podepsaná v Pekingu dne 27. dubna 1906.

Nóty sledují následující cíl:

  1. Rozumí se, že podle názoru smluvních stran tvoří Tibet část čínského území.
  2. Po volbě a instalaci dalajlamy tibetskou vládou uvědomí tibetská vláda o ustanovení dalajlamy vládu čínskou, jejíž představitel ve Lhase pak formálně sdělí Jeho Svatosti tituly spojené s jeho hodností, jež mu byly uděleny čínskou vládou.
  3. Rozumí se, že výběr a ustanovení všech důstojníků a hodnostářů ve Vnějším Tibetu bude spočívat v rukou vlády tibetské.
  4. Vnější Tibet nebude zastoupen v čínském parlamentu ani v žádné podobné instituci.
  5. Rozumí se, že doprovod britských obchodních agentur v Tibetu nebude početně přesahovat sedmdesát pět procent eskorty čínského představitele ve Lhase.
  6. Čínská vláda je tímto osvobozena od povinnosti z článku III. Konvence ze dne l7.března 1890 mezi Velkou Británií a Čínou předcházet aktům agrese z tibetské strany hranice mezi Tibetem a Sikkimem.
  7. Vysoký čínský úředník, o němž hovoří Článek 4., vstoupí volně do Tibetu, jakmile budou splněny podmínky Článku 3. ke spokojenosti představitelů tří signatářů této Dohody, kteří pak záležitost přešetří a podají bez prodlení zprávu.

Iniciály Lönčhen Šädä
pečeť Lönčhen Šädä

Iniciály A.H.M.
pečeť britského zplnomocněnce[  29.09.2004    zdroj: TCHRD (www.tchrd.org)    ]