Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Rezoluce Spolkového sněmu SRN o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu

Situace v oblasti lidských práv v Tibetu se od závěrů Spolkového sněmu z 15. října 1987 přijatých všemi frakcemi sněmu nejen nezlepšila, nýbrž dále zhoršila. Toto je zvláště zřejmé ze zprávy zahraničního výboru z 19. června 1995.

Počínaje nelidskou vojenskou akcí vpádu Číny v roce 1950 trvá dodnes násilné utlačování Tibetu a jeho snah po politickém, etnickém, kulturním a náboženském sebeurčení. Pokračující represivní politika Číny v Tibetu má za následek rozsáhlé porušování lidských práv, ničení životního prostředí, dále silné hospodářské, sociální, právní a politické znevýhodnění tibetského obyvatelstva a v neposlední řadě zničení Tibetu. K tomu je třeba ještě přidat nerovné šance získání vzdělání pro tibetské obyvatelstvo.

Jako příklad omezování duchovního života Tibeťanů lze uvést únos chlapce, který byl označen dalajlamou jako reinkarnace pančhenlamy, stejně jako dosazení jiného pančhenlamy čínskými úřady.

Dalajlama se snaží řadu let o mírový dialog s čínskou vládou.

Německý spolkový sněm:

 1. Se zřetelem k tomu, že Tibet si v celých svých dějinách zachoval vlastní etnickou, kulturní a náboženskou identitu;
 2. hluboce znepokojen tím, že tato svébytná identita je jednáním Číny spojeným s brutálním ozbrojeným násilím v roce 1950 ohrožena zničením;
 3. s ohledem na to, že ve zprávě Německého spolkového sněmu z 19. června 1995 zůstává dle znalců národně právní stav Tibetu sporný;
 4. se zřetelem k tomu, že politika Spolkové republiky Německo podporuje celosvětově uskutečnění práva na sebeurčení a z historicko-právní situace Tibetu vyplývá nárok na autonomii;
 5. s ohledem na to, že politika Spolkové republiky Německo odsuzuje bezprávné použití násilí stejně jako rozsáhlé porušování lidských práv; porušování lidských práv v Tibetu ale nadále přetrvává;
 6. hluboce znepokojen zprávami, podle kterých byl šestiletý chlapec Gendün Čhökji Ňima stejně jako jeho rodiče unesen krátce poté, co ho dalajlama označil jako novou reinkarnaci druhého nejdůležitějšího duchovního představitele Tibetu pančhenlamy, který zemřel v roce 1989.
 1. odsuzuje politiku čínských úřadů, která ve svých důsledcích vede v Tibetu ke zničení jeho identity zvláště osídlováním a přistěhovalectvím velkého počtu Číňanů, nucenou sterilizací žen a nucenými potraty, politickým, náboženským a kulturním pronásledováním a podmaněním země Číňany kontrolovanou administrativou;
 2. vyzývá spolkovou vládu důrazněji se zasadit o to, aby
  • vláda Čínské lidové republiky dodržovala mezinárodně uznávaná lidská práva a ukončila porušování lidských práv v Tibetu;
  • čínské úřady se postaraly o to, aby Gendün Čhökji Ňima a jeho rodina byli okamžitě propuštěni a mohli se vrátit do své domovské vesnice;
  • čínská vláda zastavila politiku, která může mít za následek zničení tibetské kultury, jako např. plánovité usídlování velkého počtu Číňanů, utlačování tibetského obyvatelstva a pronásledování představitelů tibetské kultury;
  • vláda Čínské lidové republiky pozitivně reagovala na snahy dalajlamy a tibetské exilové vlády o konstruktivní dialog a zajistila více práv pro tibetský národ;
  • bylo odstraněno hospodářské, sociální, právní a politické znevýhodnění tibetského obyvatelstva;
  • byly propuštěni všichni političtí vězni v Tibetu;
  • byl umožněn svobodný návrat všech Tibeťanů žijících v zahraničí;
  • i v budoucnu při poradách komise OSN pro lidská práva byl stav lidských práv v Tibetu předmětem mimořádné pozornosti a kritické diskuse;
  • bylo zastaveno ničení životního prostředí v Tibetu;
  • byla věnována zvýšená pozornost snahám tibetského národa o zachování tibetské kultury a náboženství a byly vyhledávány oblasti, ve kterých může německý lid a spolková vláda pomoci;
  • v konzultacích s komisariátem Organizace spojených národů pro uprchlíky byla prozkoumána pomocná opatření, aby byla zachována kulturní identita tibetských uprchlíků;
  • efektivně přispěla k vzdělávání tibetské mladé generace poskytováním přiměřeného počtu stipendií u německých vzdělávacích institucí;
  • dosáhla uznání předkládaných zásad a opatření také v rámci Evropského společenství a zasadila se o jejich prosazení.

Bonn, 23. dubna 1996

Dokument č. 13/4445[  23.04.1996    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)    ]